Coronaviruset: Insatser för näringslivet

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, har drabbats hårt till följd av spridningen av coronaviruset. 

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet.

Åtgärder för att underlätta för dig som företagare

Möjlighet finns att få uppskov av inbetalning för tomträttsavgälder och arrenden, främst för fastigheter inom hotell, konferens och restauranger. Enskild bedömning av möjlighet till uppskov görs av ansvarig förvaltning, exploateringskontoret.

Kontakt

Kontaktcenter, tomträttsavgälder och arrenden
Telefon: 08-508 26 222

Uppskov med hyran

Stockholms stad är genom förvaltningar och bolag en stor hyresvärd för många företag och verksamheter. Du som är företagare eller på annat sätt hyr lokaler av stadens förvaltningar eller bolag kan vända dig till din hyresvärd för att diskutera möjlighet till uppskov av hyran.

Hyresnedsättningar

Med anledning av coronaviruset erbjuder Stockholms stad som hyresvärd möjlighet till hyresnedsättning till företag och verksamheter i utsatta branscher. Möjligheten omfattar de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet.

Är du verksam i någon av de branscher som innefattas av det statliga hyresstödet är du också varmt välkommen att kontakta din hyresvärd inom Stockholms stad, som kommer att pröva en eventuell hyresnedsättning individuellt. Ditt ärende kommer att hanteras skyndsamt. Vilka branscher som omfattas av det statliga stödet hittar du i länk nedan.

Förslag som skickats till Kommissionen - föreslagna branscher att ta emot hyresstöd (200409), regeringens webbplats

Kontakt

Fastighetskontoret

Telefon: 08-508 27 000
E-post: fastighetskontoret@stockholm.se

Stockholmshem

Telefon: 08-508 39 000
E-post: lokal@stockholmshem.se

Telefon: 0770-814 814 

Svenska Bostäders kundcenter

Telefon: 0771-318 318
E-post: info@svenskabostader.se

Stockholms hamnar

Telefon: 08-670 26 00
E-post: fastighetsforvaltning@stockholmshamnar.se

S:t Erik Markutveckling

Fredrik Röjme, förvaltningsansvarig
Telefon: 076-871 50 24
E-post: fredrik.rojme@newsec.se

SISAB

Per Backe, fastighetschef
Telefon: 08-508 42 209
Carmen Stefan, chef fastighetsstöd
Telefon:  08-508 47 013

Staden kan lämna anstånd för avgifter för att använda offentlig plats för torghandel, foodtruckar och kiosker. Trafikkontoret gör enskilda bedömningar för varje ansökan om anstånd.

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Staden kommer fortsättningsvis att vara generösa med tillstånd för vinteruteserveringar under förutsättning att näringsidkaren tar ansvar för snö- och halkbekämpning.

Den som driver en uteservering betalar i vanliga fall en avgift för att få använda stadens mark. Den slopas nu under perioden 1 december 2020 till 31 mars 2021.

Staden lämnar uppskov med tillsynsavgifter med utgångspunkt i enskilda bedömningar.

Du som vill söka uppskov, kontakta ansvarig förvaltning eller bolag via mejl eller telefon. I kontakter med förvaltningar och bolag behöver du kunna lämna uppgift om ditt kundnummer (eller motsvarande) samt fakturanummer om ditt ärende berör en utställd faktura.

Kontakt

Serveringstillstånd och försäljning av folköl och tobak

Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Livsmedelsanläggningar

Telefon: 08-508 28 888
E-post: livs@stockholm.se

Hygienverksamheter, avfall, kosmetiska produkter, solarier och annan hälsoskyddsrelaterad verksamhet

Telefon: 08-508 28 900
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Bilvårds- och drivmedelsanläggningar, verkstäder med mera, grafisk verksamhet, kemtvätt, tandläkare och annan miljöfarlig verksamhet

Telefon: 08-508 28 990

Socialförvaltningen kommer att återbetala tillsynsavgifterna för 2020. Vi arbetar för att alla avgifter ska kunna återbetalas så fort som möjligt. Vår målsättning är att det ska ske inom den närmaste månaden.

Som tillståndsinnehavare behöver du inte göra någonting för att få tillbaka din avgift. Om någon uppgift saknas så kontaktar vi det företag gäller.

I normalfallet villkoras serveringstillstånd med vaktvillkor för serveringstider efter klockan 01:00. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter.

Socialförvaltningen gör en kostnadsfri prövning av varje enskilt ärende. Du som vill ha förändringar i vaktvillkoret, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

  • Uppgift om serveringsställets namn och adress samt organisationsnummer
  • Antal sittplatser (det faktiska antalet under rådande förhållanden och efter en eventuell ommöblering enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter)
  • Serveringstid – ange om ni eventuellt planerar att stänga tidigare än det klockslag som anges i ert serveringstillstånd
  • Beskriv kortfattat hur ni bedömer att ordning och nykterhet ska kunna upprätthållas utan ordningsvakter. Vilken bemanning kommer restaurangen ha i övrigt? (Till exempel eventuell entrévärd, antal serveringspersonal med mera)

Kontakt

Socialförvaltningens tillståndsenhet
Telefon: 08-508 25 800
E-post: tillstandsenheten@stockholm.se

Som en del i stadens arbete med att underlätta för det lokala näringslivet har stadsbyggnadskontoret permanent infört en väg in för näringslivet. Detta för att

  • öka tillgängligheten för rådgivning och handläggning
  • underlätta att söka bygglov och påskynda handläggningen. 

Året ut prioriteras hantering av ärenden som rör företag och lokaler för vårdändamål.

Kontakt

Vägen in för näringslivet för bygglovsrelaterade frågor
Telefon: 08-508 27 400
E-post: foretag.bygglov@stockholm.se
Måndag–fredag 09.00–15.00

Det finns möjlighet till uppskov för avgifter inom VA och avfallshantering. En enskild bedömning görs av ansvarigt bolag, Stockholm Vatten och Avfall.

Du kan också få hjälp med att ändra ditt abonnemang och glesa ut hämtningsintervallet för avfall.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfalls kundtjänst
Telefon: 08-522 120 00 
E-post: kund@svoa.se

Arbetsgivare inom vårdsektorn kan söka dispens för vårdpersonal som gör det möjligt att parkera på parkeringsplatser på gatumark utan att betala avgift och på gator med parkeringsförbud förutom under servicedag eller servicenatt.

Dispensen gäller tills den återkallas av trafikkontoret eller som längst till och med den 30 april 2021.

Har du allmänna frågor om de lättnader som nu införs är du varmt välkommen att kontakta Företagslotsen i Stockholms stad, en kostnadsfri service för företagare i Stockholm.

Telefon: 08-508 11 595
E-post: lots@stockholm.se

De bokningar som staden gjort för till exempel externa möteslokaler och konferenser avbokas inte, utan bokas om för att genomföras under ett senare tillfälle.

I normala fall gäller att staden betalar sina fakturor inom 30 dagar. Denna betalningstid kortas nu ner för att stärka det lokala näringslivets kassaflöde och likviditet. De förkortade betalningstiderna gäller till 30 juni 2021.

Avgiften sänks till noll kronor på MC-platser och boendeparkering för MC och moped klass 1. Förändringen görs för att skapa bättre framkomlighet i staden. 

Uppdaterad