Företagare ger stadens service bra betyg

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

Varje år får företagare möjlighet att svara på hur de ser på kommuners service och myndighetsutövning. I undersökningen som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance får företagen sätta betyg på hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet samt på den totala upplevelsen.

Det sammantagna betyget för Stockholm stad blev 70 på en 100-gradig skala. Vilket innebär ett fortsatt jämnt och högt resultat, om än en svag nedgång jämfört med året innan.

– Vi ska vara glada över resultatet, om än inte helt nöjda. Stockholm har mycket högt ställda ambitioner inom området. Men samtidigt måste vi förhålla oss till den verklighet och de omständigheter vi levt i de senaste åren där företagen och vår stad naturligtvis påverkats starkt av pandemin och de restriktioner som många branscher tvingades verka inom, säger stadsdirektör Magdalena Bosson.

Oron var stor över följdeffekterna av pandemin för det lokala näringslivet, och staden införde en rad lättnader för att stödja Stockholms företagare under en mycket svår tid. Bland annat sänkta eller tillfälligt borttagna avgifter för vissa tillstånd, och inom bygglov prioriterades handläggningen av företagens ansökningar särskilt. 

Lättnaderna ledde samtidigt till att antalet tillstånds- och bygglovsansökningar ökade kraftigt. Under fjolåret ökade exempelvis ansökningarna om bygglov med cirka 20 procent, från 6500 till 8000. Genom stadens fortsatta utvecklingsarbete – med fler e-tjänster och bättre öppettider – har handläggningstiderna kunna kortats. 

Restriktionerna under pandemin hade på olika sätt en direkt påverkar på stadens service och ordinarie myndighetsutövning. Till exempel fick miljöförvaltningen genomföra drygt 3000 trängseltillsyner, vilket var en helt ny uppgift. Både företagen och stadens verksamheter har tvingats hantera en extrem och utmanande situation med stort behov av anpassningsförmåga. Att undersökningen visar att företagen inom många områden är mycket nöjda med det bemötande som man får från stadens medarbetare är därför extra glädjande.

– Det känns tryggt att vi står stadiga och stabila även under hårt tryck, säger stadsdirektör Magdalena Bosson och avslutar:
– Resultaten bekräftar vikten av lyhördhet, och att jobba aktivt med utveckling och satsningarna för att underlätta för företag att verka i Stockholm – i alla tider.

Årlig undersökning sedan 2005

Undersökningen har gjorts årligen i Stockholms stad sedan 2005. Den har sedan spridit sig till övriga landet genom partnerskapet Stockholm Business Alliance (55 kommuner). Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder den till Sveriges samtliga kommuner sedan 2010.

I årets mätning har 1 047 företag bidragit till Stockholms stads resultat.