Stockholms företagare fortsatt nöjda – trots svårt läge

Publicerad:

Uppdaterad:

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. För femte året i rad får staden ett högt betyg i den årliga kundundersökningen Nöjd Kund Index 2020 (NKI). Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

Ett gott företagsklimat främjar tillväxt, bidrar till fler jobb och ökad välfärd. Kommunens service är en av flera viktiga delar av hur man uppfattar företagsklimatet.

– Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat 2025 och då är stadens tillgänglighet och bemötande till företagen avgörande. Det är glädjande att vårt intensiva arbete gett resultat och förbättrats inom områdena bygg, mark, miljö och servering, inte minst efter detta år präglat av pandemikrisen. Nu fortsätter vi kunskapsutbytet mellan kommunerna inom Stockholmsregionen för att förbättra servicen än mer., säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Höga betyg till Stockholm

Enligt mätningens resultat står sig Stockholms stads myndighetsutövning väl i ett nationellt perspektiv. Stockholm får ”mycket höga” eller ”höga” betyg från företagen i fem av sex undersökta områden. Flera områden har fått förbättrat sitt NKI-betyg jämfört med 2019.

Mycket höga betyg får

  • brandskydd (NKI 83)
  • och miljö- och hälsoskydd (NKI 84).

Företagen är även nöjda med

  • livsmedelskontroll (NKI 79)
  • serveringstillstånd (NKI 75)
  • och markupplåtelse (NKI 70).

En stor förbättring har gjorts inom bygglov, som i år får betyget NKI 55 (NKI 48 föregående år).

Hjälper staden att prioritera rätt

Den vanligaste kontakten företag har med Stockholm är genom tillstånd och tillsyn. Därför är NKI-undersökningen enormt viktig för att staden ska prioritera rätt insatser.

Inom fyra områden ökar staden sitt betyg, och en särskilt stor ökning har gjorts inom bygglov.

– Trots ett utmanade år för både näringslivet och staden behåller vi vårt goda resultat. Våra verksamheter har gjort stora insatser i att utföra vårt uppdrag med god service, hög effektivitet och rättssäkerhet i myndighetsutövning till företagen.
Vi är stolta att vi ökar så mycket inom bygglov, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör i Stockholms stad och fortsätter:

– Vi är inte framme vid vårt mål, och jobbar hårt med att ytterligare förbättra myndighetsutövningen för våra företag.

Årlig undersökning sedan 2005

Undersökningen har gjorts årligen i Stockholms stad sedan 2005. Den har sedan spridit sig till övriga landet genom partnerskapet Stockholm Business Alliance (55 kommuner). Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder den till Sveriges samtliga kommuner sedan 2010. Med ett bibehållet NKI-betyg från 2019 placerar sig Stockholm på plats 99 (av 189 kommuner) i SKR:s nationella undersökning.